27.10.2021

Poziv na iskazivanje interesa na kupnju dionica Croatia records-a d.d.

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva 9, Zagreb, OIB: 56668956985, (dalje: HDS) objavljuje poziv na iskazivanje interesa na kupnju dionica u vlasništvu HDS-a.

 

Predmet prodaje: 11.407 redovnih dionica tvrtke CROATIA RECORDS d.d., Makarska 3, Zagreb, OIB: 45495790992 (dalje: Društvo),  nominalne vrijednosti 200 kn po dionici. 11.407 dionica predstavlja 10% vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

Početna minimalna cijena: 2.509.540,00 kn (220 kn po dionici). Prodaje se cijeli paket dionica jednom ponuđaču.

Rok za dostavu ponuda: 12. studeni 2021. godine.

 

Svi zainteresirani pozivaju se poslati ponudu HDS-u pisanim putem na adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb, s naznakom: Iskaz interesa za kupnju dionica.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku, te mora sadržavati iznos, naziv ponuditelja, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene.

Ponudi je potrebno priložiti potvrdu o izvršenoj uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna).

Uplatu je potrebno izvršiti na račun otvoren u Zagrebačkoj banci broj:

IBAN: HR8623600001101345746, uz opis plaćanja: Jamstvo za ozbiljnost ponude za kupnju dionica Croatia records d.d.

Uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude naplatit će se ukoliko odabrani Ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o prijenosu dionica najkasnije u roku 30 dana od dana zaprimljene obavijesti o prihvatu ponude i/ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku navedenom u ugovoru.

Ostalim ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude biti će vraćeno po završetku procesa, odnosno u roku 3 radna dana od obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.

U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelji nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva za ozbiljnost ponude.

U slučaju primitka zadovoljavajuće ponude, HDS će s odgovarajućim Ponuditeljem sklopiti ugovor o prijenosu dionica.

Dostava ponude ne obvezuje HDS na sklapanje ugovora o prijenosu dionica.

HDS zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te se ovime ni na koji način ne obvezuje da će postupak prikupljanja i analize ponuda za kupnju dionica rezultirati zaključenjem Ugovora o prijenosu dionica.

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh