Klobučar, Anđelko

Browse author's works

skladatelj, orguljaš (Zagreb, 11. srpnja 1931.)

Studij na Historijsko–teorijskom odjelu Muzičke akademije u Zagrebu završio 1955.; u kompoziciji učenik M. Cipre, a u orguljama

F. Lučića. U orguljama se usavršavao kod A. Nowakowskog u Salzburgu (1959.–1960.), a u kompoziciji kod A. Joliveta u Parizu, (1965.– 1966.). Od 1956. u Zagrebu srednjoškolski nastavnik. Od 1958. do 1963. glazbeni je suradnik Dubrava–filma u Zagrebu. Od 1968. docent, od 1973. izvanredni i od 1983. redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu; vodi kolegije polifonije te glazbenih oblika i stilova, a povremeno predaje i solfeggio; pročelnik Odsjeka za kompoziciju i glazbenu teoriju (1980.–1993., od 1995. do umirovljenja 2006.). Danas je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. U Ljetnoj orguljaškoj školi u Šibeniku bio je voditelj seminara suvremene glazbe (od 1995.) te ravnatelj programa (od 1999.). Orguljaš je Prvostolne crkve u Zagrebu.

Kao orguljaš nastupao u zemlji i inozemstvu. Snimio je više LP ploča orguljske glazbe. Od 1989. član suradnik, a od 1992. redoviti član HAZU.

Nagrade: Nagrada Milka Trnina (1970); Vjesnikova nagrada Josip Slavenski (1984.); Nagrada Vladimir Nazor (1990.); Nagrada Ivan Lukačić (1991., 1999.); Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1996.); Nagrada Grada Zagreba (1997.); Diskografska nagrada Porin za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi (2002.); Nagrada Lovro pl. Matačić Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika za životno djelo (2010.). Odličje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1996.).

DJELA. Orkestralna: Varijacije, 1955.; Carevo novo ruho, suita, 1960.; Simfonija, 1966.; Tri stavka za harmonikaški orkestar, 1967.; Studija za komorni orkestar, 1970., Tanec za mandolinski orkestar, 1998.; Gregorijanski triptih za duhački orkestar,1999. — za gudački orkestar: Passacaglia, 1953.; Tri stavka, 1954.; Muzika za gudače, 1967.; Tri ugođaja 1973.; Šume, šume, za simf. orkestar, 1980.; Triptih za gudače i čembalo, 1985.; Collage, 1998.; Tri stavka za djecu (bez datacije) — Koncertantna: Koncert za orgulje i simfonijski orkestar, 1983; Concertino za orgulje, gudače i timpane,1987; Muzika za orgulje i simonijski orkestar, 1987; Koncert za violinu i gudače, I.1989.— II.1992.; Concertino za dva kontrabasa i gudače, 1983; Diptih za rog i gudače, 1986.; Concerto grosso, za volinu, violu, violončelo i gudački orkestar, 2006.; Koncert za kvartet saksofona i orkestar, 2009. — Komorna: Muzika za deset instrumenata, 1965.; Muzika za komorni sastav, 1968.; Za Danijela i prijatelje, za instr. sastav, 1976.; Glazba za Ansambl Cantus, 2006.; Dvije sonate za violinu i glasovir 1971.,1980.; Preludij za violinu i glasovir, 1989.; Rapsodija za violinu i glasovir, 1991.; Muzika za violinu i glasovir, 1999.; Tri studije za violinu, 2002.; Rondo za violinu solo, 2004.; Partita za violinu i violu, 2006.; Dvije sonate za violu i glasovir, 1970.,1973.; Diptih za violončelo i glasovir, 1966.; Skica za violončelo i udaraljke, 1968.; Sonata za violončelo i glasovir, 2000.; Tri klavirska tria, 1971.,1973., 2006.; Klavirski kvartet, 1975.; Šest gudačkih kvarteta, 1972., 1974., 1989., 1991., 2000., 2002.; Tri stavka za gudački kvartet, 1980.; Uskrsnu Isus, partita na napjev iz CO za gudački kvartet, 1997.; Rondo za gudački kvartet i bandoneon, 2002.; Krist na križu, tri stavka za gudački kvartet, 2009.; U početku bijaše riječ, za gudački kvartet, 2010.; Trio za violinu, rog i glasovir, 1999.; Kvintet za orgulje i gudački kvartet, 1995; Glazba za klarinet, violinu, violončelo i glasovir, 1991.; Glasovirski kvartet,1998; Canzona za glasovirski kvintet, 2000.; Sonata za gitaru,1992.; Tri stavka za trio gitara, 1985; Passacaglia za dvije gitare i kontrabas, 1994.;. Mozaik za gitaru solo, 2004.; Preludij, fuga i postludij, za flautu i gitaru, 2004.; Monolog za kontrabas, 1982.; Sonata za kontrabas i glasovir, 1984. — Za harfu: Diptih, 1968.; Studija, 1971.; Tri preludija, 1996. — Puhački instrumenti: Duo, za flautu i harfu, 1968.; Tri stavka za flautu, obou i klarinet, 1975.; Tri stavka za flautu i gudački kvintet, 1996.; Tri stavka za flautu i gudački kvartet, 1996. — Suita, za obou i klavir, 1958.; Sonatina za obou i klavir, 1959. — Za klarinet i glasovir: Elegija, 1964.; Pet minijatura, 1966.; Sonata, 1968.; Kontrasti, 1969.; Suita, 1970.; Largo–Con brio, 1972.; Epizode, 1975.; Sekvence, 1976.; Monolog, za solo klarinet, 1979. — Sonata za alt saksofon i glasovir, 1982.; Canzona za saksofon i glasovir, 1982.; Mozaik za kvartet saksofona, 1998. — Duo za fagot i violončelo, 1980. — Za rog i orgulje: Sonata, 1970.; Diptih, 1982.; Canzona, 1968.; Arioso e allegro, 1990.; Solo za Tonija, 2005. — 3 za 3, za puhački trio, 1977.; Tri duhačka kvinteta, 1971.; 1975.;1981.; ZAQ–66, za duhački kvintet, 1976.; Tri stavka za flautu, obou i klarinet, 1975.; Četiri minijature za 4 klarineta, 1971.; Kvartet trombona, 1980.; Stavak za rog i gudački kvartet, 1988.; Suita za deset duhača, 1979.; Tri stavka za sekstet limenih puhača, 1989.; Scherzo za sedam duhača, 1992.; Stavak za komorni instrumentalni ansambl, 1993.; Duo za basklarinet i marimbu, 1997.; Trio za klarinet, violu i glasovir, 2000.
— Za glasovir: Mala suita, 1952.; Minijature, 1957.; Sonatina, 1964.; Tri skice, 1966.; Preludij, arioso i toccata, 1991.; Sonatina za klavir 4–ručno, 1979.; Varijacije za dva glasovira, 1989.; Diptih za glasovir četveroručno, 1984.; Preludij, arioso i toccata, 1991. — Orgulje: Tri sonate, 1966., 1968., 1981.; Dvije passacaglie, 1952.,1988.; Pet preludija, 1963.; Suita alleluiatica, 1964.; Triptih, 1965., Pièce en mosaïque, 1969.; Fantazija i toccata, 1971.; Četiri minijature, 1974.; Dva preludija, 1974.; Pet stavaka, 1974.; Freske, 1974.; Hommage a Checcini, 1976.; Preludij, interludij, postludij, 1976.; Epithalam, 1977.; Zdravo o Maria, koralna predigra na napjev iz CO, 1977.; Musica festiva, 1980.; Pjesma stvorova, 1981.; Koralna fantazija, 1984.; Vitrail, 1986.; Jubilatio, 1987.; Offrande a Marie, 1988.; Partita Ad Pavlinos, 1989.; Collage, 1995.; Finale, 1995.; Suita u čast sv. Dujma, 1995.; Božićne minijature, 1995.; Scherzo za orgulje (i sopran), 1996.; Cantabile e scherzo, 1996.; Preludiji, 1997.; Koncert za orgulje i timpane, 1997. (prema Koncertu za orgulje i orkestar); Uskrsnu Isus doista, 1998.; Rondo, 1999.; Koncert za orgulje solo, 2001.; Balada za orguljski duo, 2010.; Hommage a Bach, 2012.; Tri stavka za orguljski duo (bez datacije). — Vokalna i vokalno–instrumentalna: Zborovi a cappella: Tri madrigala, 1965. –1968.; Naša zemlja,1956; Ljubav, 1957. — Ciklusi pjesama: U spomenar, za bariton i glasovir (D. Ivančan), 1959.; Crne vode za sopran i glasovir

(D. Tadijanović), 1973.; Zeleni gušter za tenor i komorni sastav (J. Novosel), 1975.; Trenutci, za mezzosopran i glasovir, 1978., za mezzosopran i gudački kvartet (D. Cesarić), 1980.; Lice osame, za bariton i glasovir (I. Golub), 1993.; Va selu jednom, za bariton i gitaru (I. Golub), 1998. — za glas i instr. sastave: Tri duhovna stiha, za dva soprana i glasovirski trio, 1990., za dva soprana i gudače, 1994.; Molitva, za dva soprana i gudače, 1994.; Korizmeni diptih, za sopran i gudački kvartet, 2002.; 3 duhovna stiha za sopran i gudački kvartet, 2006.; Tri pjesme za mezzosopran i gitarski trio (V. Parun), 2014.

— Kantate: Balade Petrice Kerempuha, za mješoviti zbor i dva glasovira, 1960., za mješoviti zbor i orkestar, 1969.; Skromna kantata, za mješoviti zbor i orkestar, 1965.; Aurea bulla 1242, za bariton, mješoviti zbor i orkestar, 1992. — Mise: Misa za mješoviti zbor i orgulje, 1964.; Misa za muški zbor i orgulje, 1973.; Svečana misa za mješoviti zbor, puk i orgulje, 1985.; Misa uz 900.obljetnicu Zagrebačke biskupije, (Papinska misa) za mješoviti zbor, bariton, puk i orgulje (puhački orkestar), 1994.; Staroslavenska misa za mješoviti zbor i orgulje, 1995. — Zborovi: Divici Mariji, za mješoviti zbor i orgulje (M. Marulić, 1976.; Isus že jest v viki, motet za mješoviti zbor, 1995.; Sekvenca o b. A. Kažotiću, za mješoviti zbor, komorni orkestar i orgulje, 2001.; Ave maris stella, za mješoviti zbor, 2008.; Mehki snežek, i dr. — Filmska glazba: — Glazba za igrane filmove: Jurnjava za motorom (B. Majer), 1959.; Carevo novo ruho (A. Babaja), 1961.; Jury (A. Babaja), 1962.; Priča o djevojčici i sapunu, (O. Gluščević), 1962.; Ljubav (A. Babaja), 1963.; Vrata (B. Majer), 1963.; Izložba (M. Pejaković / B. Majer), 1964.; Suvišan čovjek (B. Majer), 1965.; Breza (A. Babaja), 1967.; Crne ptice (E. Galić), 1967.; Kad čuješ zvona (A. Vrdoljak), 1969.; Plavi svijet (T. Kurelac), 1969.; U gori raste zelen bor (A. Vrdoljak), 1971.; Basna (A. Babaja), 1974.; Pred zoru (E. Gali), 1974.; Zašto je pile žuto, a koka nije (V. Fulgosi), 1977.; Izgubljeni zavičaj (A. Babaja), 1980.; Tajna Nikole Tesle (K. Papić), 1980.; Kamenita vrata (A. Babaja), 1992.; Olovna pričest (E. Galić), 1995. — Glazba za dokumentarne filmove: Luka radosti (S.Weygand), 1958.; Antun Augustinčić (Š. Šimatović), 1960.; Dozvane vode (F. Vodopivec), 1960.; Naše slobodno vrijeme (S. Delić), 1960.; Nove obale (H. Sarić), 1960.; Povijest jednog lista (I. Tomulić), 1960.; Žute i plave poljane (F. Vodopivec), 1960.; Tragom šume (F. Vodopivec), 1961.; Ivan Meštrović (Š. Šimatović), 1962.; Otvoreni horizonti (R. Sremec), 1962.; Drežnica (S. Goldstein), 1964.; Minijatura u Jugoslaviji (R. Sremec), 1964.; Putokazi stoje na mjestu (A. Babaja), 1964.; Matoš naš svagdašnji (B. Majer), 1965.; Tijelo (A. Babaja), 1965.; Kabina (A. Babaja), 1966.; Od 3 do 22 (K. Golik), 1966.; Predvečerje (E. Galić), 1966.; Sajmište (B. Majer), 1966.; Varijacije na temu OKI (F. Vodopivec), 1966.; Duša naša zagorski je kraj (M. Borojević), 1968.; Heroj u starom željezu (B. Majer), 1968.; Brđani i Donjani (O. Gluščević), 1969.; Mirko Rački (R. Ivančević), 1969.; Stećci (B. Žižić), 1969.; Za kruh i slobodu

(B. Majer), Mozaik film, 1969.; Vojin Bakić (R. Ivančević), 1970.; Katolička crkva u Hrvata (F. Vodopivec), 1971.; Stakla Antuna Motike (B. Benažić), 1971.; Antika (L. Zafranović), 1972.; Benediktinke (E. Galić), 1972.; Ivan Lacković–Croata (A. Vrdoljak), 1972.; Majka Božja Letnička (E. Galić), 1972.; Predhistorija (metalna razdoblja) (F. Fadžić), 1972.; Rani srednji vijek

(D. Vukotić), 1972.; S krizantemom u pohode (J. Turčinović), 1972.; Zametni trag (B. Benažić), 1972.; Grad ptica u gradu ljudi (Z. Sudović), 1973.; Kad bi nestalo vode (B. Ivanda), 1973.; Umjetnost islama (K. Aćimović–Godina), 1973.; Gotika i renesansa Jadrana (B. Ivanda), 1974.; Predhistorija — keramika (B. Žižić), 1974.; Ribari iz Urka (K. Papić), 1974.; Romanika — umjetnost na tlu Jugoslavije (N. Babić), 1974.; Stećci (Ž. Mesarić), 1974.; Umjetnost dvadesetog stoljeća (N. Tanhofer), 1974.; Čekaonica (A. Babaja), 1975.; Korablja (M. Borojević), 1976.; Josip Vaništa (Z. Sudović), 1977.; Juraj Dalmatinac (O. Miletić), 1977.; Talijin trag

(O. Miletić), 1978.; Ljudima prijatelj (M. Hlevnjak), 1980.; O prvom planetarnom summitu (R. Sremec), 1981.; Svijetla sjena (M. Hlevnjak), 1983.; Antun Motika (B. Benažić), 1992. — Glazba za animirane filmove: Jaje (V. Mimica), 1959.; Adam i Eva (I. Vrbanić), 1960.; Proljetni zvuci (V. Jutriša, Aleksandar Marks), 1960.; Slučaj kokoši koja nije mogla snesti jaje (N. Kostelac), 1960.; Slučaj ružne košute (S. Marjanc), 1960.; Slučaj soprano tube (N. Kostelac), 1960.; Bodljan pticolovac

(M. Bogdanović), (lut./ani.), 1961.; Dva + dva = tri (A. Lušičić) (lut./ani.), 1961.; Kovačev šegrt (Z. Bourek) (lut./ani.), 1961.; Slučaj luđaka s brkovima (P. Radimiri), 1961.; Slučaj senatora koji nije mogao govoriti (I. Voljevica), 1961.; Strah (prer. A. Lušičić) (lut./ani.), 1962.; Jedan puta jedan jednako jedan (Z. Lončarić), 1963.; Peti (P. Štalter, Zlatko Grgić), 1963.; Jedan + jedan = jedan (Z. Lončarić), 1964.; Vau, vau (B. Kolar), 1964.; Muzikalno prase (Z. Grgić), 1965.; Pasji život

(Z.

Gašparović), 1966.; Kutije (P. Štalter), 1967.; Ples gorila (M. Blažeković), 1968.; Mala sirena (A. Marks,

V.

Jutriša), 1969.; Na dnu (Z. Pavlinić), 1969.; Pauk (A. Marks, V. Jutriša), 1969.; Na vrhu (Z. Pavlinić), 1970.; Gallery (Z. Pavlinić), 1971.; Kolekcionar (M. Blažeković), 1971.; Mislilac (Z. Pavlinić), 1971.; Pčelica je rođena (A. Marks, Vladimir Jutriša), 1971.; Ribe (M. Blažeković), 1971.; U paukovoj mreži (A. Marks, Vladimir Jutriša), 1971.; Kišobran (Z. Gašparović), 1972.; Osvajač (R. Gvozdanović), 1974.; Quo vadis (R. Borošak, Vladimir Hrs), 1974.; Skrbnik (L. Fabiani, R. Borošak), 1974.; Slika (R. Gvozdanović), 1974.; Vis major

(Z.

Pavlinić), 1974.; Kravar Marko (A. Marks, N. Petričić), 1975.; Univerzum (R. Borošak), 1976.; Trnoruže (L. Fabiani), 1978.; Pogrebnik (V. Jutriša, A. Marks), 1979.; Crna ptica (V. Jutriša, A. Marks), 1980.; Slika (R. Borošak), 1980.; Tko je Videku napravio košuljicu (A. Marks), 1981.; Opsesija (A. Marks / V. Jutriša) 1982. — Obradbe: Misa I. L. Šebelića, 1983.; Prijenos sv. Dujma, oratorij J. Bajamontija, 1969.; P. Knežević: Misa v hrvatski jezik; F. Pintarić: Preludiji i fuge za orgulje.

— Spisi: Franjo Dugan, život i rad, Rad JAZU, 351, 1969.; Glazbeni oblici, Zagreb, 2011. — Diskografija (autorska): Anđelko Klobučar, LP, 1982.; Pjesma stvorova, LP, 1982. — albumi: Aurea Bulla 1242, 1994.; Papinska misa, 1996.; Anđelko Klobučar, 2011.; Skladbe za orgulje, 2014.

(Popis filmografije preuzet je iz: Irena Paulus: Glazba s ekrana. Hrvatska filmska glazba od 1942. do 1990. godine, HMD–HFS, Zagreb, 2002., str.209–212.)

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh