Pravilnik za prijam u redovno članstvo

Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici održanoj dana 18.11.2014. donijelo je temeljem članka 10. Statuta HDS, sljedeći

PRAVILNIK o uvjetima i postupku za primitak u članstvo Hrvatskog društva skladatelja

 

1. Primitak u redovno članstvo Hrvatskog društva skladatelja

 

Članak 1.

Redovnim članom Hrvatskog društva skladatelja (u daljnjem tekstu HDS) može postati fizička osoba koja se u trenutku podnošenja molbe aktivno bavi skladanjem, odnosno muzikološkim i glazbeno-publicističkim radom, ili osoba čija se poetska i druga literarna djela redovito koriste za uglazbljivanje, čime pridonosi ostvarivanju načela i ciljeva iz članka 8. Statuta HDS.

Redovnim članom Hrvatskog društva skladatelja može postati i pravna osoba: trgovačko društvo registrirano u Republici Hrvatskoj koje posluje na području glazbene i kreativne industrije i koja pridonosi ostvarivanju načela i ciljeva iz članka 8. Statuta HDS.

Članak 2.

Fizička osoba smatra se skladateljem, muzikologom, glazbenim piscem ili tekstopiscem/autorom teksta i može postati redovnim članom Društva ako udovoljava uvjete iz Članka 1. ovog Pravilnika. Uz to njezini radovi moraju pokazivati potrebnu stručnu razinu i ukazivati na kontinuitet djelovanja.

Pravna osoba smatra se glazbenim nakladnikom/publisherom i može postati redovnim članom Društva ukoliko udovoljava uvjete iz Članka 1.. Nastavno, mora ostvarivati prosječni godišnji poslovni prihod od glazbene nakladničke djelatnosti (publishinga) kroz sustav kolektivne zaštite od najmanje 100.000 kuna temeljem nakladničkih ugovora s najmanje 10 hrvatskih autora i u kontinuitetu od najmanje pet godina.

 

Članak 3.

 1. Primitak u članstvo obavlja se temeljem molbe/zahtjeva za primitak u članstvo. Fizičke osobe prilažu životopis koji sadrži podatke važne za ocjenu umjetničkog, znanstvenog ili stručnog rada podnositelja molbe, te popis radova. Pravne osobe uz molbu prilažu rješenje o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda, popis autora s kojima imaju nakladničke ugovore te dokumentaciju s podacima važnima za ocjenu njene uloge u hrvatskoj glazbenoj i kreativnoj industriji.
 2. Uz molbu potrebno je priložiti:
  1. skladatelji ozbiljne glazbe: najmanje pet partitura u ukupnom trajanju od cca 50 minuta i podatke o izvedbama. Jedna od priloženih partitura treba biti pisana za orkestar.
  2. skladatelji zabavne i popularne glazbe: najmanje 30 skladbi u ukupnom trajanju od najmanje 90 minuta, koje su se u duljem vremenskom razdoblju potvrdile u javnosti, prema podacima o izvođenosti ZAMPa. Molbi za primitak u članstvo prilažu se nosači zvuka i drugi dokazi o kontinuiranom bavljenju glazbom
  3. muzikolozi i glazbeni pisci: 4 opsežnija znanstvena rada ili 10 stručnih muzikoloških/esejističkih radova ili kontinuiran publicistički rad u trajanju od pet godina u recentnim i referencijalnim medijima što je potrebno potkrijepiti s barem 20 opsežnijih publicističkih radova
  4. skladatelji ostalih žanrova: (filmska glazba, jazz, elektronička glazba, duhovna glazba i sl.): detaljnu dokumentaciju o svom radu (notni zapisi, nosači zvuka i slike, te druga dokumentacija primjerena žanru kojim se skladatelj bavi) iz koje je vidljiv opseg i kvaliteta skladateljeva umjetničkog stvaralaštva
  5. tekstopisci/autori teksta: najmanje 30 uglazbljenih tekstova koji su se u duljem vremenskom razdoblju potvrdili u javnosti, prema podacima o izvođenosti ZAMPa. Molbi se prilažu nosači zvuka, notni zapisi, knjižna izdanja poetskih i literarnih djela i drugi dokazi o kontinuiranom bavljenju literarnom djelatnošću.
  6. glazbeni nakladnici/publisheri: popis najmanje 10 autora s kojima imaju potpisane nakladničke ugovore, popis plasmana djela tih autora za sinkronizacijska prava, preporuke barem dva autora i sličnu dokumentaciju iz koje su razvidne poslovne aktivnosti vezane za hrvatske autore i njihovu glazbu.
 • Prilikom ocjene prijave, Komisija i Predsjedništvo ne vode se samo činjenicom formalnog ispunjavanja uvjeta iz stavka 2.ovog članka, već cijene umjetničke i stručne/znanstvene aspekte rada kandidata, a kod pravnih osoba i njihovu ulogu unutar glazbene i kreativne industrije.

 

Članak 4.

 

Odluku o primitku u članstvo donosi Predsjedništvo temeljem dokumentiranog pisanog zahtjeva/molbe kandidata i obrazloženog prijedloga Komisije za primitak u članstvo.

 

 1. Komisija za primitak u članstvo

Članak 5.

 1. Komisiju za primitak u članstvo imenuje Predsjedništvo.
 2. Komisija ima tri člana, po jednog iz redova ozbiljne, jednog iz redova popularne, zabavne, jazz ili filmske glazbe, te jednog iz redova muzikologa i glazbenih pisaca. Komisija iz svojih redova bira predsjednika Komisije. Predsjednik Komisije rukovodi njenim radom, izrađuje pisana mišljenja koja Komisija podnosi Predsjedništvu, te obavlja druge poslove koje mu povjeri Komisija ili Predsjedništvo u vezi s postupkom primitka u članstvo.
 3. Komisija se u svojem radu oslanja na djelatnike stručnih službi Matice i ZAMPa, posebno prilikom evaluacije poslovne dokumentacije, podataka o izvođenosti ili drugih podataka o kandidatima kojima služba raspolaže. Prilikom evaluacije kandidata tekstopisaca/autora teksta, Komisija treba zatražiti mišljenje nekih istaknutih redovnih članova iz te sekcije.
 4. Ostale odredbe

Članak 6.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana stavljanja na uvid članovima u prostorijama HDS, što će potvrditi Glavni tajnik HDS.

Zoran Juranić, Predsjednik HDS

 

 

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh