Radna tijela

Kao strukovnom udrugom, upravljanje Hrvatskim društvom skladatelja određeno je Zakonom o udrugama i samim Statutom HDS-a, koji počiva na mnogim praktičnim specifičnostima koje proizlaze iz tradicije duge više od šest desetljeća. Pojedini aspekti funkcioniranja udruge regulirani su posebnim internim pravilnicima. Radna tijela i njihove nadležnosti definirane su Statutom HDS-a.

Najviša instanca upravljanja Društvom je Opća skupština, na kojoj svaki redovni član sudjeluje s jednim glasom. Redovne Opće skupštine održavaju se jednom godišnje (obično u lipnju), a po potrebi se mogu sazvati i izvanredne. Opća skupština donosi strateške odluke koje određuju dugoročnu politiku Društva, bira i razrješava članove Skupštine predstavnika i Nadzornog odbora, ocjenjuje njihov rad i izvješća, donosi godišnje izvješće o transparentnost poslovanja, usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o  radu za prethodnu kalendarsku godinu itd.,

Skupština predstavnika je tijelo Društva koje ima dvanaest članova. Članove Skupštine predstavnika bira Opća skupština. U izborima članova vodi se računa o tome da po četiri člana budu redovni članovi skladatelji tzv. popularne ili jazz glazbe, odnosno tzv. ozbiljne glazbe, dva redovna člana iz redova muzikologa i glazbenih pisaca, te po jedan redovan član iz redova tekstopisaca (autora teksta) i pravnih osoba (nositelja prava). Mandat članova Skupštine predstavnika je četiri godine i može se ponavljati.

Uprava je tijelo Društva koje čine Predsjednik, Dopredsjednik i Glavni tajnik Društva.  Uprava upravlja poslovanjem društva (čl. 232. ZAPSP-a) sukladno smjernicama Skupštine predstavnika.

Glavnog tajnika Društva na mandat od četiri godine (koji se može ponoviti) bira Skupština predstavnika iz redova redovnih članova. Glavni tajnik koordinira, vodi i nadzire rad rukovoditelja stručnih službi, zaposlenika Društva, umjetničkih voditelja akcija i manifestacija i drugih projekata Društva, kao i pravnih osoba u vlasništvu Društva.

Nadzorni odbor ima tri člana. Članove Nadzornog odbora bira Opća skupština na vrijeme od četiri godine. Mandat članova Nadzornog odbora može se ponoviti. U izborima za članove Nadzornog odbora vodi se računa da jedan član bude biran iz redova redovnih članova skladatelja tzv. popularne ili jazz glazbe, jedan iz redova redovnih članova tzv. ozbiljne glazbe, te jedan redovni član iz redova muzikologa, glazbenih pisaca, tekstopisaca (autora teksta) i pravnih osoba (nositelja prava). Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Odbora. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Uprave, Skupštine predstavnika, niti osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Društvo.

Uloga Glavnog direktora ZAMP-a te njegova prava i obaveze također su definirani Statutom i općim aktima Društva, a njegove se ovlasti ograničavaju na rad službe ZAMP-a. Za svoj rad Glavni direktor ZAMP-a odgovoran je Skupštini predstavnika (koja ga i bira), Upravi, Predsjedniku i Glavnom tajniku Društva, te je dužan držati se njihovih zakonitih uputa i naloga.

Uprava:

Miroslav Buljan – Predsjednik Skupštine predstavnika

Ivan Josip Skender – Dopredsjednik Skupštine predstavnika

Antun Tomislav Šaban, Glavni tajnik HDS-a

 

Skupština predstavnika HDS-a
Nadzorni odbor HDS-a
Komisija za prijam u redovno članstvo
Odbor za izdavaštvo
Autorskopravni odbor

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh