12.12.2018

Natječaj za nove skladbe – 53. FDK

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ

raspisuje

N A T J E Č A J

za Nove skladbe

na 53. FDK Omiš 2019. god.

I.

Nove skladbe trebaju se temeljiti na obilježjima dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog

glazbenog idioma. Pri odabiru uvažavat će se raznolikost stilskog izričaja (serenada, tužaljka, rugalica,

duhovna).

II.

Natječaj je javan, a partitura mora biti potpisana isključivo šifrom. Nigdje ne smije biti naznačeno ime i

prezime autora ili bilo kakvi drugi osobni podaci. Nakon završetka natječaja bit će objavljene odabrane

skladbe. Nakon toga se autori odabranih skladbi trebaju javiti sa šifrom pod kojom je partitura

prijavljena te pripadnim osobnim podacima na telefon 021/861-015.

III.

Skladbe trebaju biti harmonizirane za mušku, žensku ili mješovitu klapu, bez pratnje instrumenata (a

capella) s precizno naznačenim oznakama tempa, dinamike i agogike.

IV.

Prijava mora sadržavati:

– Dva primjerka partitura zabilježenih čitkim rukopisom ili računalnim ispisom na najmanje dva crtovlja

i potpisanih isključivo šifrom,

– Posebno priložene stihove,

– Prijavi je poželjno priložiti zapis partitura u digitalnom obliku (programi Sibelius, Finale, midi

format…) i demo snimku skladbe na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

V.

Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije javno izvođeno i objavljeno.

Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Prilikom izbora ravnopravno se ocjenjuje

vrijednost glazbe i stihova.

VI.

Dužina trajanja skladbi može biti do 3,5 minuta.

VII.

FDK Omiš zadržava pravo prve javne izvedbe i korištenja zaprimljenih skladbi u programima Festivala i

drugim javnim priredbama, tiskanja i distribucije; snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača

zvuka; digitalne objave notnog zapisa na stranicama i aplikacijama Festivala, a o čemu će se s autorima

odabranih skladbi sklopiti poseban ugovor.

VIII.

Rok dostave skladbi je do 15. siječnja 2019. godine.

IX.

Skladbe se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ, IVANA KATUŠIĆA 5, 21310 OMIŠ

(Na omotnici naznačiti: NATJEČAJ ZA NOVE SKLADBE – OMIŠ 2019. god.)

X.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u veljači 2019. godine na Internet stranici FDK Omiš: www.fdk.hr

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 021/861-015 ili e-mail: direkcija@fdk.hr

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh