Tomić Ferić, Ivana

Pregledaj djela autora

muzikologinja (Split, 20. svibnja, 1973.)

U Splitu je završila jezičnu gimnaziju i glazbenu školu. Diplomirala je 1995. na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, magistrirala 2000. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu te 2006. doktorirala na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Pedagoškim radom počinje se baviti u Splitu — od 1995. do 1996. radi kao profesorica glazbene umjetnosti u gimnaziji; od 1996.–1998. u statusu je stručne suradnice na Fakultetu prirodoslovno–matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu; od 1998.–2005. u zvanju je više predavačice na Visokoj učiteljskoj školi Sveučilišta u Splitu; od 2005.–2007. viša je predavačica i pročelnica Odsjeka za Predškolski odgoj na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu; od lipnja 2007. docentica je na Filozofskom fakultetu u Splitu i pročelnica Odsjeka za Predškolski odgoj; od 2008. docentica je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. U razdoblju od listopada 2008. do listopada 2009. prodekanica je Odjela za glazbenu umjetnost na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Od ožujka 2013. u zvanju je izvanredne profesorice na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Od 2008. vanjska je suradnica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti. Od listopada 2007. započinje suradnju sa Sveučilištem u Mostaru, gdje s nekolicinom kolega sudjeluje u nastajanju i izvedbi programskog okvira studija Glazbene kulture.

Od 2000. godine kontinuirano se bavi znanstvenim radom. Autorica je jedne znanstvene knjige, te više desetaka znanstvenih radova objavljenih u domaćim znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom. Sudjelovala je na deset međunarodnih znanstvenih skupova. Njezini znanstveni interesi vezuju se uz glazbenu pedagogiju, historiografiju i estetiku. Suradnica je znanstveno–istraživačkih projekata koji se bave istraživanjem hrvatske glazbene baštine. Suradnica je projekta HMD–a čiji je cilj evidentirati, katalogizirati i konzervirati muzikalije sa šireg splitskog područja kako bi se očuvao i utvrdio bogati glazbeni repertoar u pojedinim dalmatinskim centrima — Split, Trogir, otok Hvar. Imenovana je urednicom struke za izdanje Splitskog leksikona, projekta HLZ–a Miroslav Krleža i Književnog kruga Split (autorica je abecedarija za područje glazbene umjetnosti).

Prije desetak godina započela je vrlo živu stručnu djelatnost, dajući na različite načine svoj doprinos pojedinim glazbenim manifestacijama u Splitu i okolici. Članica je stručnog povjerenstva Festivala dalmatinskih klapa u Omišu (od 2001.) i glazbenog programa Splitskog ljeta (od 2002.). Stručna je suradnica operno–koncertne direkcije HNK Split (od 2006.). Predsjednica je Hrvatske glazbene mladeži u Splitu i umjetnička ravnateljica festivala duhovne glazbe Cro Patria (od 2006.–2011.) Članica je stručnog povjerenstva Hrvatske glazbene mladeži za Nagradu Ivo Vuljević(2007.–2009.). Vanjska je suradnica časopisa Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost Vijenac, časopisa Hrvatskog društva skladatelja Cantus te niza dnevnih listova. Recenzirala je i predstavila niz znanstvenih monografija, diskografskih izdanja i umjetničkih projekta. Autorica je brojnih programskih knjižica koncertnog ciklusa Glazbeni ponedjeljak, te simfonijskih i prigodnih koncerata u HNK Split.

Članica je Hrvatskog muzikološkog društva, Književnog kruga Split, Matice hrvatske (ogranak Split), Društva prijatelja kulturne baštine, Foruma za slobodu odgoja u sklopu kojeg djeluje kao voditeljica i stručna suradnica projekta RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking).

Članica je Upravnog odbora HMD–a (2007.– 2009.), Kazališnog vijeća HNK Split (2008.– 2010.), te Vijeća za glazbeno–scensku djelatnost grada Splita (od 2010.). Članica je uređivačkog odboraZbornika radova Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te Hrvatskog muzikološkog zbornika Arti musices u izdanju Hrvatskog muzikološkog društva, Odsjeka za povijest hrvatske glazbe i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade: Nagrada Dragan Plamenac Hrvatskoga muzikološkog društva za knjigu Julije Bajamonti (1744. — 1800.): glazbeni rječnik: transkripcija, prijevod, komentari (2013.); Nagrada Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja za isti rad (2013.); Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u području glazbene umjetnosti u Republici Hrvatskoj (2014.).

RADOVI (izbor). Knjige: Julije Bajamonti (1744.– 1800.): Glazbeni rječnik. Transkripcija, prijevod, komentari, Zagreb: HMD, 2013. — Znanstveni radovi: Julije Bajamonti i Ruđer Bošković — hrvatski enciklopedisti 18. stoljeća. Prilog upoznavanju Bajamontijevih djela posvećenih dubrovačkom znanstveniku, Metodički ogle-di, vol. 18, br. 1, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2012., 35–66.; Glazbenička aktivnost Ante Katunarića u Splitu početkom 20. stoljeća, Kulturna baština, br. 37, Split: Društvo prijatelja kulturne baštine, 2011., 419– 444.; Glazbenoteorijski rad dr. Julija Bajamontija (1744.–1800.), Bašćinski glasi, br. 9–10, Omiš–Split: Centar za kulturu Omiš–Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, 2009., 211–245; Glazbeno školstvo u Splitu — od općinske glazbene škole (1867.) do Umjetničke akademije (1997.), Kulturna baština, br. 35, Split: Društvo prijatelja kulturne baštine, 2009., 283–302; Julije Bajamonti (1744.–1800.) — Između glazbene teorije i prakse, Zagreb–Varaždin: Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 20, 2009., 1–44; Glazbeni život Splita u 20. stoljeću u svjetlu institucionalno organizirane djelatnosti,Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatska glazba u 20. stoljeću, Zagreb: Matica hrvatska, 2009., 101–143; Julije Bajamonti (1744.–1800.): »Musica«. Čitanje s reminiscencijama na teorijski govor o glazbi Ivano Cavallini i Harry White, Zagreb: HMD, 2010., 153–174; Suradnja s Julijem Bajamontijem, u: Luka i An-tun Sorkočević, diplomati i skladatelji, monografija/katalog uz istoimenu izložbu, Dubrovnik: Knežev dvor, 2014., 230–263. — Međunarodni znanstveni skupovi: Izlaganje na VI. Međunarodnom znanstvenom skupu Mediteranski korijeni filozofije, Split: Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 29.–31. ožujka 2012. Tema: Fenomen glazbe — filozofijsko–estetičke refleksije u djelima hrvatskih renesansnih autora (zbornik u tisku). — Izlaganje na 9. internacionalnom simpoziju Muzika u društvu, Sarajevo: Muzikološko društvo Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarejevu, 23.–26. listopada 2014. Tema: Političke reperkusije austrijske vladavine na glazbeni život Splita (1797.–1918.) — zbornik u tisku. — Ostali radovi: Pučka glazbena baština Dalmacije u kontekstu mediteranske tradicije i kulture, obj. u Zborniku radova s II. međunarodnog znanstvenog i stručnog skupa Od baštine za baštinu održanog u Hvaru 21.–23. rujna 2001., Hvar: DV Vanđela Božitković, 2001., str. 72–79; Istraživanje: Aktualni glazbeni ukus srednjoškolaca i njihov odnos prema novoj glazbi, Arti musices, 32/1, Zagreb: HMD–HAZU–MA, 2001, str. 29–76; Socijalno–psihološke spoznaje glazbenog obrazovanja, Napredak, vol. 142, br. 4, Zagreb: Hrvatski pedagoško–književni zbor, 2001., str. 456–466; Edukacija za kritičko i kreativno mišljenje/Education for Critical and Creative Thinking, obj. u Zborniku radova s II. međunarodnog znanstvenog i stručnog skupa Dani Mate Demarina održanog na Brijunima 14.–16. lipnja 2001., Pula: Visoka učiteljska škola, 2001, str. 80–85; Kognitivističko–psihološki pristup proučavanju glazbene percepcije, Tonovi, 39, Zagreb: HDGPP, 2002., str. 14–35; Glazbena baština kao poticaj za učenje i razvoj dječjeg glazbeno–estetskog senzibiliteta, obj. u Zborniku radova sa znanstvenog i stručnog skupa Živa baština održanog u Zadru i Preku 10.–11. svibnja 2002., Zadar: Visoka učiteljska škola, 2002, str. 127–135; Refleksija psiholoških spoznaja o glazbenom razvoju na proces glazbenog obrazovanja predškolskog djeteta, obj. u Zborniku radova sa stručno– znanstvenog kolokvija Mirisi djetinjstvaodržanog u Splitu 25.–27. studenog 2002., Split: DV Radost, 2002, str. 61–73; Refleksivna glazbena praksa — put k promicanju kreativnosti, obj. u Zborniku radova sa stručno–znanstvenog skupa s međunarodnom suradnjom Prema kvalitetnoj školi održanog u Splitu 4.–6. travnja 2002., Split: Hrvatski pedagoško–književni zbor — Ogranak Split, 2002, str. 247–251; Neuropsihološki pristup proučavanju muzikalnosti — glazbeno pedagoške implikacije, obj. u Zborniku radova sa znanstvenog i stručnog skupa Djetinjstvo, razvoj i odgoj održanog u Zadru i Ninu 23.–24. svibnja 2003., Zadar: Visoka učiteljska škola, 2003, str. 149–157; Integrirani pristup izučavanju baštine u području umjetničkog izražavanja, obj. u Zborniku radova s III. međunarodnog znanstvenog i stručnog skupa Od baštine za baštinu održanog u Hvaru 25.–27. rujna 2003., Hvar: DV Vanđela Božitković, 2003., str. 98–102; Kritičko i kreativno mišljenje — mogućnost i izazov poboljšanja kvalitete škole, obj. u Zborniku radova sa stručno– znanstvenog skupa s međunarodnom suradnjom Prema kvalitetnoj školi održanog u Splitu 11.–13. prosinca 2003., Split: Hrvatski pedagoško–književni zbor — Ogranak Split, 2003., str. 90–94; Sociopsihologijska procjena glazbenih sposobnosti djece, Napredak, vol. 145, br. 2, Zagreb: Hrvatski pedagoško–književni zbor, 2004., str. 145–152; Kulturološki pristup glazbi — pedagoške implikacije, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija Prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak održanog u Šibeniku 5.–8. listopada 2005., Šibenik: Javna ustanova Nacionalni park Krka, 2007., str. 343–353; Između znanosti, ideologije i artizma: triptih o socijalnoj povijesti glazbe 20. stoljeća u Splitu/Between science, ideology and artism: triptych about social history of music of 20th century in Split, Zbornik radova s

V. međunarodnog simpozija Muzika u društvu (ur. Ivan Čavlović), Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH/Muzička akademija, 2008, str. 93–109; Sociokulturalni aspekti glazbenih preferencija mladih, Odgojne znanosti, vol. 8, br. 1 (11), Zagreb: Učiteljski fakultet, 2006., str. 263–278; Odrazi Rousseauove misli u glazbenom rječniku polihistora Julija Bajamontija, Kulturna baština, 33/1, Split: Društvo prijatelja kulturne baštine, 2006., str. 199–229; Enciklopedizam dr. Julija Bajamontija (1744.– 1800.): Multidisciplinarni pristup obradi glazbenih termina u rječniku »Musica«,Dubrovnik, br. 3, Dubrovnik: Matica hrvatska, 2006., str. 143–183; The Musico– Theoretical Written Documents of Julije Bajamonti (1744.–1800.): Dictionary of Music, Transcription, Translation, Comments, Arti musices, 37/2, Zagreb: HMD–HAZU–MA, 2006., str. 285–290; Glazbeni život Mostara u prvoj polovini XX. stoljeća, HUM — časopis Filozofskog fakulteta u Mostaru, br. 6, Mostar: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2010., 312–346. — Kritike, osvrti, prikazi: Blizina mora, zanos ushita, osvrt na premijernu izvedbu opere Simon Boccanegra G. Verdija, Vijenac, godište XIV, br. 332, Zagreb, 7. prosinca 2006.; Za pamćenje i zaborav, osvrt na 51. Splitsko ljeto

— glazbeni program, Vijenac, godište XIII, br. 300, Zagreb, 15. rujna 2005.; Quo vadis?, osvrt na 50. Splitsko ljeto — glazbeni program, Vijenac, godište XII, br. 274– 275, Zagreb, 16. rujna 2004. Programski noviteti, osvrt na 38. Festival dalmatinskih klapa — Omiš 2004, Vijenac, godište XII, br. 274–275, Zagreb, 16. rujna 2004.; Brodosplitov vremeplov, Vijenac, godište XII, br. 276, Zagreb, 30. rujna 2004.; Opera podbacila, ali zato…, osvrt na 49. Splitsko ljeto — glazbeni program, Vijenac, godište XI, br. 247–248, Zagreb, 4. rujna 2003.; Olimp klapske pjesme, Vijenac,godište XI, br. 245–246, Zagreb,

24. srpnja 2003.; Sadašnjost baštine, osvrt na 36. Festival dalmatinskih klapa — Omiš 2002., Vijenac, godište X, br. 223, Zagreb, 19. rujna 2002. Povratak iskonu, osvrt na

40. Festival dalmatinskih klapa — Omiš 2006., Slobodna Dalmacija, 24. srpnja 2006.; Jelšonski kanti, hommage Antunu Dobroniću na 39. Festivalu dalmatinskih klapa, Omiš–Jelsa 2005,Slobodna Dalmacija, 30. svibnja 2005.; Živo Blato, osvrt na Večer novih skladbi 39. Festivala dalmatinskih klapa, Omiš–Blato 2005., Slobodna Dalmacija, 25. travnja 2005.; Vokalna alkemija, osvrt na Večer mješovitih klapa 39. Festivala dalmatinskih klapa, Omiš–Opuzen 2005, Slobodna Dalmacija, 29. lipnja 2005.; Između tradicije i suvremenosti, osvrt na Večer novih skladbi 37. Festivala dalmatinskih klapa, Slobodna Dalmacija, 7. srpnja 2003….; Novi glazbeni ludizam, Splitsko društvo za suvremenu glazbu (SDSG), Projekt*Splithesis, Vijenac, br. 408, Zagreb, 22. listopada 2009.; Tekstovi u Cantusu, br.149, 153/154, 156, 163, 165/166, 168, 182, 185,183/184,…

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh