Marošević, Grozdana

Pregledaj djela autora

etnomuzikologinja (Zagreb, 29. prosinca 1955.)

Studij muzikologije i glazbene publicistike završila je 1979. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj je ustanovi 1981. upisala poslijediplomski studij iz etnomuzikologije, završila program studija te magistarsku radnju proširila u doktorsku disertaciju (Izvedba kao odrednica folklornosti glazbe), koju je nakon položenih diferencijalnih ispita obranila 1993. na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom studija pisala je priloge o glazbi za časopis Modra lasta (1975.–1976.) i Dječju redakciju Radio Zagreba (1977.), a potom je surađivala s Redakcijom narodne glazbe Radio Zagreba (od 1979.–1985.) i radiostanicom Sender Freies Berlin (1987.–1991.).

Od 1979. djeluje u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu kao asistent, istraživač–suradnik (od 1988.), znanstveni asistent (od 1991.), znanstveni suradnik (od 1994.), viši znanstveni suradnik (od 1998.) i znanstveni savjetnik (od 2010.). Bila je voditeljica institutskog Odsjeka za folklornu glazbu (1994.–1997.) i etnomuzikoloških projekata (1996.–2006.). Istraživanja je usmjerila hrvatskoj folklornoj (tradicijskoj) glazbi, posebno središnje Hrvatske, metodologiji etnomuzikoloških istraživanja i povijesti discipline, odnosu glazbe i identiteta, glazbi u obrednim kontekstima, aspektima izvedbe i povijesnim izvorima o tradicijskoj glazbi. Pritom se opredijelila za kontekstualni pristup, povezujući teorijske postavke performativne folkloristike i antropološki usmjerene etnomuzikologije s muzikološkim pristupima. Tako je usmjerila i višegodišnje istraživanje glazbe u Karlovačkom Pokuplju kojime je obuhvatila ukupnost glazbenih praksi, sagledavajući ih u širem kontekstu hrvatske glazbene kulture, povezano s povijesnim, gospodarskim, društvenim i političkim prilikama (Glazba četiriju rijeka, 2010). Isti je pristup primijenila u radovima zasnovanima na povijesnim izvorima, u kojima nudi rekonstrukcije i nove interpretacije pojedinih glazbenih (zvučnih) pojava i procesa (npr. glazba korčulanske moreške, ojkanje i naricanje, fenomen putujućih glazbenika). Rezultate istraživanja objavila je u znanstvenim i stručnim časopisima, knjigama i zbornicima te ih izložila na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, od kojih je nekoliko i suorganizirala. Autorica je niza enciklopedijskih jedinica. Članica je uredništava znanstvenih časopisa Arti musices i Narodna umjetnost. Od 1994. predaje etnomuzikološke predmete u okviru dodiplomskih i poslijediplomskih (doktorskih) studija na Filozofskom fakultetu i Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, povremeno i na Hrvatskim studijima te Sveučilišnoj školi hrvatskog jezika i kulture. U znanstveno–nastavno zvanje docenta izabrana je 1998., u zvanje naslovnog izvanrednog profesora 2008. godine, a naslovnog redovitog profesora 2015. Članica je Hrvatskog društva folklorista (1979.–1995.), Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (International Council for Traditional Music) i njegovih studijskih grupa (posebno Study Group on Historical Sources of Folk Music; od 1979.), Hrvatskog etnološkog društva (od 1988.), Hrvatskog muzikološkog društva (od 1992.) i Hrvatskog društva skladatelja (od 1995.).

Nagrade: Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (za 2010.); Nagrada Milovan Gavazzi Hrvatskog etnološkog društva (za 2010.).

RADOVI. Knjige: Ulični svirači grada Zagreba (koautor: Dijana Nazor), Zagreb, 2008.; Glazba četiriju rijeka: Povijest glazbe Karlovačkog Pokuplja, Zagreb, 2010. — Studije i članci: Pjesme »čarojice« u Karlovačkom Pokuplju i Kordunu, u: Rad 27. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Banja Vrućica — Teslić 1980. (ur. C. Rihtman), Sarajevo, 1982., str. 231–237; Kuhačev etnomuzikološki rad u svjetlu zbirke »Južno–slovjenske narodne popievke«, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Franje Ksavera Kuhača (1834–1911) (ur. J. Bezić), Zagreb, 1984., str. 77–110; Proizvodnja tzv. narodne glazbe s posebnim osvrtom na probleme i oblike prezentacije folklorne glazbe, u: Diskografija u SR Hrvatskoj: Studije i dokumenti (ur. N. Franičević i M. Bošnjaković), Zagreb, 1984., str. 11–21; Folklorna glazba i mediji masovne komunikacije s kratkim osvrtom na diskografsku produkciju u SR Hrvatskoj, u: Rad 32. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sombor 1985. (ur. M. Veselinović–Šulc), Novi Sad, 1985., str. 501–505; Zapisi folklorne glazbe s područja Karlovačkog Pokuplja, Etnološka tribina, 9, 1986., str. 137–148; Kontinuitet i promjene u glazbenom repertoaru u svadbenim običajima Karlovačkog Pokuplja, u:

Zbornik od XXXI kongres na Sojuzot na združenijata na folkloristite na Jugoslavija, Radoviš 1984. (ur. C. Organdžieva), Skopje, 1986., str. 345–349; Folk Music in Croatia in the Period from 1981 to 1985, u: Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia (ur. Z. Rajković), Zagreb, 1988., str. 75–98; Kuhačeva etnomuzikološka zadužbina, Narodna umjetnost, 26, 1989., str. 107–154; Istraživanje folklorne glazbe i plesa: 40 godina rada Zavoda za istraživanje folklora, Narodna umjetnost, 26, 1989., str. 158–161 (isto na engleskom, str. 170–173); »Sa-mice« ili »rozgalice« — oblici pjevanih poruka, u: Rad

37. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Plitvička jezera 1990. (ur. T. Đurić), Zagreb, 1990., str. 50– 54; Towards Classification of Croatian Songs which are Performed with Dance, u: Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen (ur. O. Elschek, = Musicologica Slovaca, 16), Bratislava, 1990., str. 181–191; Oblici zaštite folklorne glazbe, u: Zbornik radova 29. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Hvar 1982. (ur. T. Đurić), Zagreb, 1991., str. 347–349; Folklor (Dvora na Uni) u zapisima 19. i 20. stoljeća, u: Dvor na Uni: Od prijeslavenskog doba do naših dana: Zbornik naučnih i publicističkih radova, 1 (ur. M. Joka), Dvor na Uni, 1991., str. 574–584; Žgančeva metoda zapisivanja i objavljivanja napjeva, u: Rasprave i prilozi uz stogodišnjicu rođenja Vinka Žganca (ur. J. Bezić, = Narodna umjetnost, posebno izdanje 3), 1991., str. 55–61; Culture as a Determinant of Folk–Singing Style: Group and Solo Singing in the Karlovačko Pokuplje Region, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 23/2, 1992., str. 207–221; Folklorna glazba — predmet etnomuzikologije: Koncepcija etnomuzikologije u Hrvatskoj u proteklom desetljeću, Arti musices, 23/2, 1992., str. 115–128; Glazba na zagrebačkim smotrama folklora: Od pjevačkog zbora do plesne folklorne grupe, u: XXVI. Međunarodna smotra folklora, Zagreb (ur. Z. Rajković et al.), Zagreb, 1992., str. 27–32 (ponovno objavljeno u: Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima (ur. A. Muraj i Z. Vitez), Zagreb, 2008., str. 251–257); Prilog proučavanju putujućih glazbenika u Hrvatskoj, u: Glazba, ideje i društvo: Svečani zbornik za Ivana Supičića / Music, Ideas, and Society: Essays in Honour of Ivan Supičić (ur. S. Tuksar), Zagreb, 1993., str. 199–213; Ojkanje u izvandinarskim područjma Hrvatske, Etnološka tribina, 17, 1994., str. 91– 102; The Influence of Folkloristics on Ethnomusicology in Croatia, Narodna umjetnost 32/1, 1995., str. 39–54; Travelling Musicians in Croatia and Their Role in the Creation of Popular Musical Culture, u: Historical Studies on Folk and Traditional Music (ur. D. Stockmann i J.

H. Koudal, = Acta Danica 8), Kopenhagen, 1997., str. 121–130; Podaci o glazbi u monografijama »Zbornika za narodni život i običaje južnih Slavena«, Narodna umjetnost, 34/2, 1997., str. 95–107; The Encounter Between Folklore Studies and Anthropology in Croatian Ethnomusicology, The World of Music, 40/3, 1998., str. 51–81; Folklorna glazba i ples (koautor: Tvrtko Zebec), u: Jasna Čapo Žmegač [et al.], Etnografija: Svagdan i blagdan hrvatskoga puka, Zagreb, 1998., str. 231–243; Paradigma folklorne glazbe u hrvatskoj etnomuzikologiji 1970–ih i 1980–ih, u: Glazba, folklor i kultura: Svečani zbornik za Jerka Bezića / Music, Folklore, and Culture: Essays in Honour of Jerko Bezić (ur. N. Ceribašić i G. Marošević), Zagreb, 1999., str. 113–124; Etnomuzikologija i tradicijska glazba u Hrvatskoj (koautori: Naila Ceribašić i Svanibor Pettan), u: Hrvatska i održivi razvitak: Humane i odgojne vrednote (ur. T. Macan), Zagreb, 1999., str. 281–288; Traditional Music, u: Croatian Folk Culture: At the Crossroads of Worlds and Eras (ur. Z. Vitez i A. Muraj), Zagreb, 2000., str. 408–419 (obj. na španjolskom u: La cultura tradicional Croata: en la frontera de los mundos y las épocas, Zagreb, 2007., str. 408–421); The »Mišnjice« and the »Tambrlin« in the »Kumpanija« Sword Dances on the Island of Korčula, u: Proceedings: 21st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Korčula, 2000 (ur. E. Ivancich Dunin i T. Zebec), Zagreb, 2001., 77–81.; Folklorna glazba, u: Hrvatska tradicijska kultura: Na razmeđu svjetova i epoha (ur. Z. Vitez i A. Muraj), Zagreb, 2001., str. 409–421; Korčulanska moreška, »ruggiero« i »spagnoletta«, Narodna umjetnost 39/2, 2002., str. 111–140 (dio teksta obj. u Arti musices, 33/1, 2002., str. 37–52; na engleskom obj. u Proceedings: Symposium Moreška: Past and Present, Korčula 2001 (ur. E. Ivancich Dunin), Zagreb, 2002., 78–94; ponovno obj. u Korčulanska moreška (ur. E. Ivancich Dunin), Korčula, 2006., str. 347–371); »Guci« i harmonika u središnjoj Hrvatskoj, u: Istarski etnomuzikološki susreti / Istrska etnomuzikološka srečanja / Incontri etnomusicologici istriani, 2000.–2001. (ur. N. Ceribašić i I. Greblo), Roč, 2002., str. 107–119; Totenklagen in Kroatien und im Burgenland im geschichtlichen Kontext, u: Musik der Kroaten im Burgenland / Muzika Gradišćanskih Hrvatov: Referate des internationalen Workshop–Symposions, Grosswarasdorf, 7.–9. November 2003 (ur. U. Hemetek i G. J. Winkler), Eisenstadt, 2004., str. 101–114, 150 (CD: br. 7–9); Naricanje u Hrvatskoj u povijesnom kontekstu, Narodna umjetnost, 42/2, 2005., str. 39–48; One–part Ojkanje–singing in the Historical Perspective, Narodna umjetnost, 43/1, 2006., str. 141–160; Folklorni amaterizam u Karlovačkoj županiji, u: Igra kolo: Tradicijska glazba i ples Karlovačke županije (tekst uz CD, ur. J. Ćaleta), Ogulin–Zagreb, 2006., str. 4–7; Dalmatinsko klapsko pjevanje, u: Croatica: ©HR — Hrvatski udio u svjetskoj baštini, 2 (ur. N. Budak), Zagreb, 2007., str. 822–825; Vinko Žganec i njegovi pjevači, Etnografija Hrvata u Mađarskoj / A Magyarországi Horvátok néprajza, 12, 2007., str. 165–167 (obj. i u Hrvatski sjever: književnost — kultura — znanost, 11/1–4, 2007., str. 11–13); Franjo Ksaver Kuhač — utemeljitelj hrvatske znanosti o glazbi, u: Slavonija, Baranja i Srijem: Vrela europske civilizacije, 2 (ur. V. Kusin i B. Šulc), Zagreb, 2009., str. 235–237; Josip Široki: South–Slavic Folk Music Collection (1913–1920),
u:

Croatian Recordings 1900–1936: Tondokumente ausdem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: Gesamtausgabe der Historischen Bestände 1899–1950 / Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences: The Complete Historical Collections 1899–1950, Series 11/1 (ur.

G.

Lechleitner i G. Marošević), Wien, 2009., str. 77–80

+

11 str. na CD–ROM–u; Drmeš, dar i bećarac: O svadbenom repertoaru guca Karlovačkog Pokuplja, u: Izazov tradicijske kulture: Svečani zbornik za Zoricu Vitez (ur.

N.

Ceribašić i Lj. Marks), Zagreb, 2009., str. 58–78; Susret folkloristike i antropologije u hrvatskoj etnomuzikologiji, u: Folkloristička čitanka (ur. M. Hameršak i S. Marjanić), Zagreb, 2010., str. 479–509; »Rozganje« — posebnost tradicijske kulture Karlovačkog Pokuplja, Glas Gradskog muzeja Karlovca, 9/7, 2010., str. 82–85; Jerko Bezić i Popis radova Jerka Bezića, u: Jerko Bezić 1929. — 2010. (ur. Frano Parać, = Spomenica preminulim akademicima, sv. 161), Zagreb, 2011., str. 11–64; Ideas on Folk Music in Research and Public Music Practice in Croatia from the mid–19th to the mid–20th Century, u:

Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911): Glazbena historiografija i identitet / Musical Historiography and Identity (ur. V. Katalinić i S. Tuksar), Zagreb, 2013., 33–41. — Nosači zvuka: Narodne pjesme i plesovi Banije, 1 (izbor glazbe i komentar; ur. B. Sepčić), Zagreb, 1987., Jugoton–ULP 2050 Stereo, nepag.; CROATIE: Musiques d’autrefois / CROATIA: Music of Long Ago (izbor glazbe i komentar; ur. M. Martinec), Paris, 1997., Ocora–C 600006, str. 1–28. — Urednički rad: Vinko Žganec, Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, knj. 1. (kritičko izdanje arhivske građe; zaj. s Jerkom Bezićem), Zagreb, 1990.; Glazba, folklor i kultura: Svečani zbornik za Jerka Bezića / Music, Folklore, and Culture: Essays in Honour of Jerko Bezić

(zbornik radova; zaj. s Nailom Ceribašić), Zagreb, 1999.;

Croatian Recordings 1900–1936: Tondokumente aus demPhonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: Gesamtausgabe der Historischen Bestände 1899–1950 / Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences: The Complete Historical Collections 1899–1950, Series 11/1 (kritičko izdanje arhivske građe: 4 CD–a, knjižica i CD ROM s izvornom dokumentacijom i stručnim komentarima; zaj. s Gerdom Lechleitner), Wien, 2009.; članica uredništva časopisa Arti musices (od 1996.); članica uredništva časopisa Narodna umjetnost (2013.–14.). — Ostalo: Leksikografski članci (Hrvatski leksikon, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Hrvatska enciklopedija, Hrvatski biografski leksikon), prikazi knjiga, nosača zvuka i etnomuzikoloških skupova, transkripcije i izbori glazbenih zapisa, bibliografije, prigodni napisi (obljetnice, in memoriam), popularni članci, radijske emisije, izdavačke recenzije.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh