Magdalenić, Miroslav

Pregledaj djela autora

skladatelj, glazbeni teoretičar

(Čakovec, 14. srpnja 1906. — Zagreb, 25. studenoga 1969.)

Studij kompozicije završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. God. 1928.–1945. predavao na srednjim školama u Zagrebu, 1945.–1951. bio je profesor Učiteljske škole i direktor Glazbene škole u Čakovcu. Od 1951. do smrti profesor na Muzičkoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Bio je zborovođa.

Nagrade: Nagrada grada Zagreba (1967.).

DJELA. Orkestralna: Simfonija u f–molu, 1939.; Elegija, 1930.; 2 simfonijska plesa, 1948., 1959.; Zagorski drmeš, 1956.; Predigra veseloj igri, 1960. — Komorna: Dva stavka za gudački kvartet, 1930.; Tri ugođaja za gudački kvartet, 1960.; Međimurski ples za duhački kvintet i klavir, 1930.; Skladbe za klavir i orgulje (Passacaglia i fuga. u c–molu, 1964.). — Scenska: Krapinski sudec, opera, 1957.– 60. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Kantate: Raspeva se zemlja, 1950.; Radost, 1951.; Naša je zemlja planina vrletna, 1961.; Krvava bajka, 1961. ; Slike iz Međimurja, 1964.; Ima jedna zemlja slavna, 1965.; Romarska po međimurskom za zbor i orkestar, 1930.; Na terasi nebodera za mezzosopran i gudače, 1965. Solo–pjesme, zborovi, masovne i borbene pjesme. Crkvena glazba. Obradbe narodnih napjeva. Filmska i scenska glazba. — Instruktivna: Problem intonacije u nastavi početničkog solfeggia, Muzika i škola, 1958., 1–2; Atonalnost u nastavi solfeggia., ibid., 1957., 2; Muzički folklor u nastavi solfeggia., ibid., 1958., 3; Primjena solmizacijskih slogova kod specifičnih narodnih ljestvica., ibid., 1958., 4–5; Odnos dura i mola u nastavi solfeggia., ibid., 1958., 1–2; Razvijanje sluha na bazi muzičkog folklora., ibid., 1962., 4; Razvijanje muzikalnosti na osnovu intonacije, ibid.; Zoltan Kodaly kao muzički pedagog, ibid., 1963., 1.; Škola za klavir za učiteljske škole, 1952. (II. izd. 1961.); Jednoglasni solfeggio na osnovu narodnog muzičkog izraza (2 sv. ), 1961.–62.; Osnovi tonskog sloga (2 sv.), 1968.–69.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh