Lazarin, Branko

Pregledaj djela autora

skladatelj (Blaškovec kraj Sv. Ivana Zeline, 22. kolovoza 1940.)

Diplomirao je kompoziciju kod S. Šuleka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavao se kod M. Kelemena na Državnoj visokoj glazbenoj školi u Kölnu. Od 1971. do 1980. bio je nastavnik teorijskih predmeta na Muzičkoj školi Pavao Markovac, od 1980. docent i profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, do umirovljenja 2010. u trajnom znanstveno–nastavnom zvanju redovitog profesora za teorijske glazbene predmete u I. odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju. Bavio se i glazbenom publicistikom u dnevnicima, tjednicima (Studentski list, Telegram, Vjesnik) i periodičnim publikacijama (Vidik, Svesci, 15 dana, Muzika, Primijenjena psihologija, Encyclopedia moderna, Theoria).
DJELA (Izbor). Orkestralna: Passacaglia, za gudače i zvona, 1969.; Simfonija, 1971. (prer. 1984.) ; Tri eseja, za puhački orkestar, 1996. — Komorna: Muzika za violinu i klavir, 1972. (prerađeno 2015.); Largo i Allegro, za klarinet i klavir, 1980. (prerađeno 2014.); Tri stavka za saksofon, 1981.; Skice, za duhački trio, 1984.; From my Diary, za kvartet saksofona, 1992.; Cantus, za obou, 1997.; Tri krokija za četvoricu, za violončelo, saksofon, klarinet, trombon i glasovir, 1997. (revidirano 2004.); Gudački kvartet, 2006.; Kvintet za klarinet i gudački kvartet, 2014/15. — klavirska: Sonatina, 1969.; Deset bagatela, 2003. (djelo je u fazi prerade). — orguljska: Sedam preludija, 1999./2000.– Zborska: Sunce naša, roža zlata, za mješoviti zbor (D. Domjanić), 1973.; Noć i Jutro, za dječji zbor i glasovir (V. Parun), 1985.; Osam troglasnih dječjih zborova (Z. Balog), 1985.; Divici Mariji, za mješoviti zbor (M. Marulić), 1993. (prerađeno 1998.); Magnificat, za mješoviti zbor uz orgulje, 1995. (djelo je u fazi prerade); Dječja misa za dvoglasni dječji zbor uz orgulje, 1997. (prerađeno 2014.); Marija, za mješoviti zbor

(M. Duduković), 2005. (prerađeno 2014.); More, za mješoviti zbor (J. Pupačić, 2002. (prerađeno 2014.); Marul za mješoviti zbor (A. Lazarin); 2014.; Marul, za žensku klapu na stihove Ane Lazarin, 2014.; Zdravo Marijo, za mješoviti zbor, 2014.; Dvije mise za mješoviti zbor uz orgulje, 2014. — Ostalo: Skladbe u hrvatskoj liturgijskoj pjesmarici Pjevajte Gospodu pjesmu novu te harmonizacije crkvenih popijevaka za mješoviti zbor uz orgulje i a cappella. Obradbe narodnih napjeva za tamburaški i harmonikaški orkestar te za saksofon i klavir. — Udžbenici: Solfeggio I i Solfeggio II za osnovnu muzičku školu, 1992.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh