Kovačević, Krešimir

Pregledaj djela autora

muzikolog, leksikograf, glazbeni kritičar, dirigent (Zagreb, 16. rujna 1913. — Zagreb, 6. ožujka 1992.)

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao 1939. kompoziciju, a studij muzikologjje s doktoratom završio 1943. na Sveučilištu u Leipzigu. God. 1936.–39. operni korepetitor u Zagrebu i Beogradu, 1940.–50. srednjoškolski profesor u Osijeku i Dubrovniku, 1950.–77. profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (1971.–77. dekan). Zborovođa pjevačkih društava Kolo u Zagrebu iLipa u Osijeku te dirigent Gradskog orkestra Dubrovnik (1946.–50.). Glazbeni kritičar časopisa Zvuk (1956.–66.), dnevnika Borba (od 1957.) i Radio–Zagreba (1977.–82.). Glavni urednik Muzičke enciklopedije JLZ u Zagrebu (1971.–77.) i Leksikona jugoslavenske muzike, JLZ 1984. Član suradnik JAZU od 1986.

RADOVI. Knjige: Hrvatski kompozitori i njihova djela, 1960.; Muzičko stvaralaštvo u Hrvatskoj 1945.–1965.; 1966.; Jugoslovanska glasbena dela, 1980. (kolektivni rad); Društvo skladatelja Hrvatske 1945–1985, 1985. (2., prošireno izdanje, posth. /s E. Krpan/, 1995.); Glasbeniki, leksikon, 1988.; Glazbenici, leksikon, 1990.; Hrvatski trenuci, izbor kritika, 1990. — Studije i članci: Poslijeratno muzičko stvaralaštvo u Hrvatskoj 1945.–1956., Zvuk, 1957.; Beethoven, Simfonije i uvertire, 1958.; Opera i baletno stvaralaštvo u Hrvatskoj, zbornik Hrvatsko narodno Kazalište1860.–1960.; Die kroatische Musik des XVII. und

XVIII. Jahrhunderts, Musica antiqua Europae orientalis, 1966.; Die kroatische Musik des XX. Jahrhunderts, Zvuk, 1967.; The History of Croatian Music of the Twentieth Century (poglavlje iz knjige Muzičko stvaralaštvo u Hrvatskoj 1945.–1965.), 1965.; Nacionalizam u udžbenicima, člancima i općim studijama historije muzike, Zvuk, 1968. (engleski prijevod u knjizi Papers of the Yugoslav –American Seminar on Music, Bloomington 1970.); Dubrovnik kao muzički centar, XIX festival Dubrovnik, 1968.; Dix siècles de musique croate, The Bridge, 1968. (hrvatski prijevod uRepublici, 1971., 11); Uvod u suvremeno jugoslavensko muzičko stvaralaštvo (na hrvatskom i engleskom jeziku), Katalog SAKOJ–a, 1968.; Muzička. akademija u Zagrebu. Povodom 140. obljetnice, Arti musices, 1, 1969. (engleski prijevod, ibid., Special Issue, 1, 1970.); Hrvatski muzikolog Josip Andreis, ibid., 3, 1972.; Blagoje Bersa u svom vremenu, Zvuk, 1974.; Perspektive hrvatske muzikologije, ibid., 1974., 3; Glazba na Dubrovačkim ljetnim igrama. Dubrovačke ljetne igre 1950.–74. (na hrvatskom i engleskom jeziku), 1974.; Odabrane stranice suvremene hrvatske glazbe, Republika, 1976., 6; Krešimir Baranović (l894.– 1975.), Arti musices, 7, 1976.; Glazbeno stvaralaštvo u Hrvatskoj i Hrvatski glazbeni zavod, ibid., 9, 1978. (engleski prijevod, ibid., Special Issue, 2, 1979.); Stjepan Šulek, spomenica JAZU, 1987. Više od 1500 koncertnih komentara, oko 1000 kritika i dr. — Izdanja: Muzička enciklopedija, II. izd. u 3 sveska, 1971.–77.;Leksikon jugoslavenske muzike, 2 sv. 1984.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh