Dobronić, Antun

Pregledaj djela autora

skladatelj, glazbeni pisac (Jelsa, 2. travnja 1879. — Zagreb, 12. prosinca 1955.)

Završio učiteljsku školu u Arbanasima kraj Zadra i 1896.–1910. bio učitelj na Hvaru, Visu i u Drnišu. Kompoziciju studirao 1910.–12. na Konzervatoriju u Pragu te 1912.–20. djelovao kao srednjoškolski profesor u Splitu, Arbanasima i Zagrebu. God. 1922.–40. bio je profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

DJELA: Orkestralna: Veliki orkestar: 8 simfonija: I. Vigorosa, 1937.; II. Cantabile, 1941.; III. Dolorosa, 1943.;

IV. Vittoriosa, 1945.; V. Enfatica, 1945.; VI. Maestosa, 1952.; VII. Priča, 1953.; VIII. Funebre e trionfale, 1954. Carnevale, 1913.; Pjesma mjeseca maja, 1915.; Jugoslavenski simfonijski plesovi, 1933.; Hrvatski kraljevi. 1944. Komorni orkestar: 5 hrvatskih rapsodija: Uz Jadran, 1947.; Črez Zagorje zelene, 1948.; Lepo naše Međimurje, 1948.; Slavonijo, zemljo plemenita, 1950.; S onu stranu Drave, 1950. Dalmatinska serenata, prije 1910.; U kolu, 1912.; Svatovi, suita, 1933.; Suita iz komične opere Vječnaja pamjat, 1947.; Istarska suita, 1947.; Legenda, 1948.; Danzante, sinfonietta, 1953. Komorni orkestar s narodnim instrumentima: Stari plesovi u novom ruhu, 1948. Gudački orkestar: Jelšonski tonci, suita, 1938.; Sinfonietta giocosa, 1938.; Ugođaji, suita, 1941. Koncertantna: Concertino na narodnu notu, za violinu i orkestar, 1926.; Uvertira iz opere Udovica Rošlinka, za violinu i orkestar, 1931.; Sonata cantabile i giocosa, za harfu i gudače, 1939. — Komorna: Za solo instrument: Violončelo: Balada, 1935.; Iz pučke melodike, 1937.; Sonatina, 1949. Harfa: Šest narodnih u obradbi za harfu, 1939.; Pjesma radovanja i bola, 1939. Orgulje: Sonata quasi fantasia, 1949. — Klavirska: Serenata moga života, 1916.; Kje so moje rožice, fantazija, 1920.; Naša Lelja, suita, 1920.; Jugoslavenske pučke popijevke, suita, 1921.; Naša Rajka, suita, 1923.; Zemlja i sunce I. — Minijature iz Hercegovine, suita, 1923.; Zemlja i sunce II. — Iz Međimurja, suita, 1923.; Jugoslavenski pučki plesovi, 1928.; Naš Draško, suita, 1932.; Dječji album, 1932.; Iz puka, suita, 1940.; Zamah, 1944.; Capriccioso, 1944.; Iz školskog dječjeg svijeta, suita, 1946.; Uspomene iz djetinjstva, suita, 1951. Klavir četveroručno: Dubravka, suita, 1923. — Dva instrumenta: Violina i klavir: Divertissement, 1914.; Concertino na narodnu notu, 1926.; Sonata rustica e giocosa, 1935.; Skice iz našeg Primorja, 1937., Sonatina, 1948.; Dvije violine: Razbibriga, divertimento, 1946.; Impresije, suita, 1948. Puhački instrumenti: Pastorale, za obou i engleski rog, 1925., Skice s otoka Hvara, za obou ili klarinet i klavir, 1949.; Sonata za fagot i klavir, 1949. — Tri instrumenta: Klavirski trio: En famille, 1921.; Trio, 1936. — Četiri instrumenta: 5 gudačkih kvarteta: I. Pjesma srodnih duša, 1917.; II Pjesma snage i bola, 1924.; III. Pjesma radovanja i milošte, 1925.;

IV. Pjesma mladih dana, 1947.; Pjesma bezbrižnosti, 1947. Četiri viole: Priče iz mog zavičaja, 1940.; Ugođaji, 1941. — Pet instrumenata: Klavirski kvintet: Bosanska rapsodija, 1939. Puhački kvintet: Moja pjesma, divertissement, 1924.; Sonatina pastorale, 1950. — Razni sastavi: U Dubravi (Dubravka), suita, 1925.; Komedija od Raskota, suita, 1950.; Primorčice, ciklus, 1953. — Vokalna: Zbor a cappella: Mješoviti: Pjesme neostvarene ljubavi, ciklus, 1920.; Pjesme ostvarene ljubavi, 1920.; Čobani i Sojčica, 1922.; Svatovanje, 1924.; Steko muža kolik puža, 1925.;

Gospoda svatovi, ciklus, 1933.; Seoske božićne popijevke iz Međimurja, 1940.; Slavonska vokalna rapsodija, 1951.; Dalmatinska vokalna rapsodija, 1951.; Crnogorska vokalna rapsodija, ciklus, 1951.; Mi smo došli kolendati, ciklus, 1955.; I kliče divojka, 1955. Muški: Jogunica, ciklus, 1914.; Viline pjesme, 1924.; Mentinjada, ciklus, 1925.; Slavenska misa u čast Gospe od Račića, 1933.; Na rad, 1936.; Gupca muška četa, 1948.; Pod ponistrom, 1954. ženski: Ptići poju (ili dječji), 1933.; Majka i djeca, 1933.; Pridragi jubić moj, 1954. Dječji: Pjesmarica, 1922.; Ptići poju (ili ženski), 1933.; Čudna družba, 1938.; Međimurske dječje popijevke i igre, 1951. — Solo uz instrument: Solo pjesme: Sumorni akordi, ciklus za sopran ili tenor, 1910.; Primavera, ciklus za sopran ili tenor, 1914.; Glas grobova, tužaljka, 1915.; Hrvatske pučke popijevke, ciklus za srednje grlo, 1915.; Snoviđaji djevojački, ciklus za sopran, 1917.; Dilberke, ciklus za sopran, 1917.; Sa sela, ciklus za sopran ili tenor, 1920.; Hajduk, ciklus za bas ili bariton, 1937.; Od svetog Petra, ciklus za bas, 1940.; Momačke pisme s otoka Hvara, ciklus za bariton, 1949. — Sola uz instrument: Ča se ono beli, kantata za muški kvintet i glasovir, 1950. — Sola uz orkestar: Hajduk, ciklus, 1936.; Reveries, ciklus, 1922.; Seljačke popijevke iz hrvatske, Bosne i Hercegovine, 1943.; Uspavanka (ork. K. Kovačević), Četiri pučke popijevke (ork. B. Sakač). — Glazbeno–scenska: Opere: Dubrovački diptihon: I. Suton, opera, 1917., II. Novela od Stanca, opera, 1920.; Mara, misterij u dva čina, 1928.; Udovica Rošlinka, glazbena komedija u tri slike, 1931.; Požar strasti, glazbeno–scenska tragika u tri slike, 1933.; Goran, glazbeno–scenska lirika u tri slike, 1935.; Ekvinocij, opera u četiri slike s intermezzom, 1938.; Ognjište, misterij u dva čina s međuigrom i poigrom, 1942.; Pokladna noć, glazbeno–scenska satira u tri čina, 1945.; Sluga Jernej, scenski oratorij u tri čina, 1946.; Vječnaja pamjat, glazbeno–scenska satira, 1947.; Mati, glazbeno–scenska epika u dva čina, 1948.; Mali kadija, glazbeno–scenska dječja priča u dva čina, 1954. — Baleti: Divkonjic, baletna priča u tri dijela, 1925.; Pobuna limunove čete, baletna groteska u četiri slike, 1926.; Pobratimski darovi, dramsko–baletne slike, dva čina, 1930.; Mlinarev momak i maca, dječja baletna priča, 1945.; Dubrovačka pastorala, balet u četiri čina, 1951.; Kositreni vojnik, balet, muzičko–scenska pjesma, dva čina, 1952. Scenska glazba: Dubravka, za Gundulićevu pastirsku igru, 1922.; Prikazanje od poroda Jezusova (Betlehemska zvijezda), 1929.; Komedija od Raskota, za jelšansku komediju iz XVI. st., 1950. — Spisi: Knjige: Naše glazbene prilike i neprilike, 1908.; Predavanja iz povijesti i estetike muzike, 1908.; Muzički eseji, 1922. — Studije: Ojkanje, Zbornik za narodni život i običaje, 1915., 20/1; Psihologija naše pučke muzike, Vjesnik Etnografskog muzeja u Zagrebu, 1934.; Robinja, ibid., 1936.; Doprinos Istre hrvatskoj glazbi. Članci, eseji, kritike i polemike.

(Popis je sastavljen prema: Ljelja Dobronić: Antun Dobronić. Popis skladba, Zagreb, vlastita naklada, 2000.)

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh