Ceribašić, Naila

Pregledaj djela autora

etnomuzikologinja

(Zagreb, 29. listopada 1964.)

Osnovnu i srednju opću i glazbenu školu završila u Donjem Miholjcu i Osijeku. Diplomirala 1990. i magistrirala 1993. na Odsjeku za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije u Zagrebu, a doktorirala 1998. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1990. radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (od 2008. kao znanstvena savjetnica), a od 1999. predaje pojedine etnomuzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a povremeno i na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2008. u zvanju naslovne izvanredne profesorice). Bavila se tradicijskom glazbom istočne Hrvatske, problemima etnomuzikološke glazbene analize, ulogom i funkcijom glazbe u kontekstu rata i političkih promjena, procesima festivalizacije, baštinskim programima u sferi javne prakse, rodnim aspektima glazbovanja, glazbenim izričajima manjinskih zajednica te teorijskim i metodološkim pitanjima etnomuzikologije. Autorica je knjige Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj (2003.), pedesetak znanstvenih članaka, devedesetak stručnih radova te urednica pet zbornika i tri nosača zvuka. Bila je članicom uredništva znanstvenih časopisa Narodna umjetnost (1999.–2011.) i Ethnomusicology (2009.–2010.) te uredničkih odbora časopisa Ethnomusicology Forum (2013.–) i Translingual Discourse in Ethnomusicology (2014.–). Na međunarodnom planu, posebno je aktivna u vodećoj svjetskoj etnomuzikološkoj organizaciji — International Council for Traditional Music (ICTM). Bila je članicom programskih odbora njezinih simpozija i svjetske konferencije te sudjelovala u organizaciji triju simpozija održanih u Hrvatskoj. Od 2011. je i članica Izvršnog odbora ICTM–a, a od 2012. i predstavnica ICTM–a pri UNESCO–u. Sudjelovala je na pedesetak međunarodnih znanstvenih skupova ICTM–a i drugih strukovnih organizacija, kao i na desetak domaćih skupova. Na planu primjene etnomuzikoloških znanja ističe se njezino sudjelovanje u produkciji folklornih manifestacija (napose zagrebačke Međunarodne smotre folklora, od 1992., i Manifestacije »Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Hrvatskoj«, 2001.–2008.), rad u nekoliko povjerenstava za podupiranje kulturnog amaterizma i nematerijalne baštine pri Ministarstvu kulture RH, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjetu za nacionalne manjine, a na međunarodnoj razini pri UNESCO–u (članstvo u Evaluacijskom tijelu Međuvladinog odbora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine, od 2013.).

Nagrade: Nagrada Milovan Gavazzi Hrvatskog etnološkog društva (2003.); Nagrada Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja (zajedno s J. Ćaletom, 2000.).

RADOVI: Knjiga i zbornici: Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2003.; i G. Marošević: Glazba, folklor i kultura: Svečani zbornik za Jerka Bezića = Music, Folklore, and Culture: Essays in Honour of Jerko Bezić, Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1999.; i I. Greblo: Istarski etnomuzikološki susreti 2000.–2001.= Istrska etnomuzikološka srečanja = Incontri etnomusicologici istriani, KUD »Istarski željezničar«, Roč 2002.; Zaštita tradicijskog glazbovanja = Safeguarding Traditional Music–Making: Istarski etnomuzikološki susreti 2003. = Istrska etnomuzikološka srečanja = Incontri etnomusicologici istriani, KUD »Istarski željezničar«, Roč 2004.; i E. Haskell: Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the »Music and Minorities« Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004, Institute of Ethnology and Folklore Research i Cultural–Artistic Society »Istarski željezničar«, Zagreb i Roč 2006.; i Lj. Marks: Izazov tradicijske kulture: Svečani zbornik za Zoricu Vitez, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2009. — Studije i članci: Prilog proučavanju utjecaja široko poznatih izvedbi na glazbenu komponentu svadbi u Rakitovici (Slavonska Podravina),

Rad XXXVII. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije: Plitvička jezera 1990, Društvo folklorista Hrvatske, Zagreb 1990; Tabele analiziranih glazbenih osobina napjeva, Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, knj. 1, Zavod za istraživanje folklora, Zagreb 1990.; Svadbene obredne i običajne pjesme u Rakitovici (Slavonska Podravina), Narodna umjetnost, 1991., 28; Slavonska folklorna glazba kroz koncepcije smotri i istraživanja, Narodna umjetnost, 1992., 29; Tabele analiziranih glazbenih osobina napjeva, Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, knj. 2, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 1992.; Glazbeni repertoar na svadbama u Slavonskoj Podravini (Istočna Hrvatska) prije i poslije političkih promjena u Hrvatskoj 1990. godine, Arti musices, 1993., 24/2; Norma i individuacija u deseteračkim napjevima s područja Slavonije, Narodna umjetnost, 1994., 31; Gender Roles During the War: Representations in Croatian and Serbian Popular Music 1991–1992, Collegium Antropologicum, 1995., 19/1; Etnomuzikološka i etnokoreološka djelatnost Instituta tijekom devedesetih godina = Ethnomusicology and Ethnochoreology at the Institute During the Nineties, Narodna umjetnost, 1998., 35/1–2; Folklore Festivals in Croatia: Contemporary Controversies, The World of Music, 1998, 40/3; Heritage of the Second World War in Croatia: Identity Imposed upon and by Music, Music, Politics, and War: Views from Croatia, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 1998.; Defining Women and Men in the Context of War: Images in Croatian Popular Music in the 1990s, Music and Gender, University of Illinois Press, Urbana i Chicago 2000.; Folklore Music Practice and Cultural Policy: The Paradigm of Folklore Festivals in Croatia, Arti musices, 2000., 31/1– 2; In Between Ethnomusicological and Social Canons: Historical Sources on Women Players of Folk Music Instruments in Croatia,Narodna umjetnost, 2001., 38/1; Narodna glazba na smotrama Seljačke sloge 1930–ih: Izvedbe bosanskohercegovačkih ogranaka, Drugi međunarodni simpozij »Muzika u društvu«, Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija, Sarajevo 2001.; Harmonika kao (ne)narodno glazbalo: O njezinoj recepciji u Hrvatskoj od 1930–ih do 1990–ih, Istarski etnomuzikološki susreti 2000.–2001. = Istrska etnomuzikološka srečanja = Incontri etnomusicologici istriani, KUD »Istarski željezničar«, Roč 2002.; Social Canons Inherited from the Past: Women Players of Folk Music Instruments in Croatia, Studia musicologica, 2003., 44/1–2; Između etnomuzikoloških i društvenih kanona: Povijesni izvori o sviračicama narodnih glazbala u Hrvatskoj, Između roda i naroda: Etnološke i folklorističke studije, Centar za ženske studije i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2004.; The Production of Peculiarity and Dignity: A Short Overview of the Public Practice of National Minorities’ Folk Music and Dance in Croatia, Manifold Identities: Studies on Music and Minorities, Cambridge Scholars Press, London 2004.; Zaštita tradicijskog glazbovanja: Uvod, Zaštita tradicijskog glazbovanja = Safeguarding Traditional Music–Making: Istarski etnomuzikološki susreti 2003. = Istrska etnomuzikološka srečanja = Incontri etnomusicologici istriani, KUD »Istarski željezničar«, Roč 2004.; Krajolici nacionalnih manjina na manifestacijama kulturnog amaterizma u Hrvatskoj, Narodna umjetnost, 2005., 42/2; Glazbene umjetnice, Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj, Institut za društvena istraživanja, Zagreb 2006.; Predstavljanje: Prevođenje, pregovaranje, zagovaranje, posredovanje, osnaživanje, Heimatmuseum — Zavičajni muzej: Osnovati ili spaliti?, Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, Zagreb 2006.; Shared Musics and Minority Identities: An Introduction, Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the »Music and Minorities« Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004, Institute of Ethnology and Folklore Research i Cultural–Artistic Society »Istarski željezničar«, Zagreb i Roč 2006.; Musical Faces of Croatian Multiculturality, Yearbook for Traditional Music, 2007., 39; Festivalski okviri folklornih tradicija: Primjer Međunarodne smotre folklora, Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, Hrvatsko etnološko društvo i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2008.; Folklor i folklorizam, Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, Hrvatsko etnološko društvo i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2008.; Macedonian Music in Croatia: The Issues of Traditionality, Politics of Representation and Hybridity, The Human World and Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group »Music and Minorities« in Varna, Bulgaria 2006, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Science, Sofia 2008.; i A. Hofman, Lj. Vidić Rasmussen: Post–Yugoslavian Ethnomusicologies in Dialogue, Yearbook for Traditional Music, 2008., 40; Etnomuzikologija na sveučilištima: Pogled iz Hrvatske, Pouk v družbi znanja, Pedagoška fakulteta, Koper 2009.; Festivalizacija hrvatske tradicijske glazbe u 20. stoljeću, Hrvatska glazba u 20. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb 2009.; Izazovi tradicije: Tradicijska glazba i hrvatska etnomuzikologija, Glazba prijelaza: Svečani zbornik za Evu Sedak = Music of Transition: Essays in Honour of Eva Sedak, ArTresor naklada i Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, Zagreb 2009.; New Wave of Promoting National Heritage: UNESCO’s »Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage« and its Implementation = Novi val promicanja nacionalne baštine: UNESCO–va »Konvencija o očuvanju nematerijalne kulturne baštine« i njezina implementacija, 6th International Symposium »Music in Society« =6. međunarodni simpozij »Muzika u društvu«, Muzička akademija i Muzikološko društvo Federacije BiH, Sarajevo 2009.; Prilog produkciji baštine: Obnova pojanja u perojskih Crnogoraca, Izazov tradicijske kulture: Svečani zbornik za Zoricu Vitez, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2009.; Tradicijska glazba: Glazbena praksa i reprezentativna glazbena baština, Slavonija, Baranja i Srijem: Vrela europske civilizacije, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2009.; i J. Ćaleta: Croatian Traditional Music Recordings: The 1990s and 2000s, Journal of American Folklore, 2010., 123/489; Pavo Gadanyi: A Profile of a Bagpiper, a Convivial Builder of Social Communication, Studia instrumentorum musicae popularis II (New Series), Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster 2011.; Glazbeni kozmopolitizam i nacionalizam: Hrvatski građanski tisak, etnomuzikološki izvori i Kuhačeva baština 1920–ih i 1930–ih, Arti musices, 2012., 43/2; O tradicijskom i tradicionalnom u hrvatskoj etnologiji, folkloristici i etnomuzikologiji,

Nova nepoznata glazba: Svečani zbornik za Nikšu Gliga = New Unknown Music: Essays in Honour of Nikša Gligo, DAF, Zagreb 2012.; Bećarac: Tradicijska glazba istočne Hrvatske; Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja: Glazbene specifičnosti sjevernoga Jadrana,

Blaga Hrvatske: Neprocjenjiva prirodna i kulturna baština, Mozaik knjiga, Zagreb 2013.; L’économie de la musique traditionnelle en Croatie postsocialiste, Ethnologie française, 2013., 43/2; Musical Cosmopolitanism and Nationalism: Croatian Civic Press, Ethnomusicological Sources and Kuhač’s Legacy in the 1920s and 1930s, Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911): Musical Historiography and Identity = Glazbena historiografija i identitet, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2013.; Prema istraživanju ekonomije tradicijske glazbe u postsocijalističkoj Hrvatskoj,Hrvatska svakodnevica: Etnografije vremena i prostora, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013.; The Situation of Intangible Cultural Heritage Projects in China and Croatia [na kineskom], Musicology in China, 2013., 1; Nematerijalno kulturno naslijeđe kao jedna od najznačajnijih odrednica kulturne i nacionalne identifikacije, rad stručnog povjerenstva i državne uprave u Hrvatskoj, Zbornik radova Dani evropskog naslijeđa 2012/2013: Međunarodno stručno savjetovanje o nematerijalnom kulturnom naslijeđu povodom 10 godina od usvajanja UNESCO Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa (Goražde 2013), Federalno ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo 2014.; Revivalist Articulations of Traditional Music in War and Postwar Croatia, The Oxford Handbook of Music Revival, Oxford University Press, London i New York 2014.; The Status of »Tradition« in Croatian Ethnomusicology, and the Issue of »Going Pidgin« Ethnomusicology, 3rd Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, ICTM National Committee for Macedonia, Skopje 2014. — Nosači zvuka: i J. Ćaleta:Obnavljamo baštinu, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 1999.; i J. Ćaleta: Hrvatska tradicijska glazba: Nizinska, središnja, gorska i primorska Hrvatska = Croatian Traditional Music: Lowland, Central, Mountainous and Littoral Croatia, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2000.; i V. Bagur: Glazbena baština nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2003.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh