Breko Kustura Hana

Pregledaj djela autora

muzikologinja

(Split, 20. ožujka 1970.)

1993. je diplomirala muzikologiju i glazbenu publicistiku na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Pri istoj je ustanovi magistrirala (1998.) i doktorirala muzikologiju (2002.). Od 1998. do 2004. bila je naslovni predavač i docent pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a sada je viša znanstvena suradnica u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe, Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Redovita je članica Hrvatskog muzikološkog društva, Međunarodnog društva za himnologiju, Studijske skupine »Cantus planus« IMS–a te Hrvatskog društva skladatelja. Bila je stipendistica sljedećih fondacija: DAAD (1992., 1994./95.),

za studijski poslijediplomski boravak pri Institutu za muzikologiju i Arhivu Bruno Stäblein Sveučilišta Friedrich–Alexander Erlangen– Nürnberg, 1996. i 1999. stipendistica fondacije Research Support Scheme za boravak pri Institutu za muzikologiju Budimpešta te Švedskog instituta u godini 1997. za studijski boravak priCorpus troporum institutu u Stockholmu. 2003. i 2008. dobitnica je potpore Zaklade HAZU za studijske boravke u arhivima Triera, Bruxellesa i Luxembourga. Bila je gost predavač na Sveučilištima u Europi, SAD–u i Kanadi.

Surađivala je na znanstvenim projektima »Sređivanje, katalogizacija i obradba muzikalija u Hrvatskoj« (glavni istraživač akademik Stanislav Tuksar, 1997. — 2007.) i »Spomenici hrvatske glazbene baštine« (voditelj projekta dr. sc. Ennio Stipčević, 2007. –12.).

Područja znanstvenog interesa su liturgijska glazba srednjega vijeka i njezini izvori, srednjovjekovna hrvatska glazba u europskom kontekstu i franjevački liturgijsko–glazbeni rukopisi iz Dalmacije (15.–18. stoljeće).

Nagrade: Nagrada Hrvatskoga glazbenog zavoda (1993.); Nagrada HAZU za najviša znanstvena dostignuća na području muzikologije za knjigu Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice (2003.).

RADOVI (izbor). Knjige: Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice, Kontekst nastanka i primjene srednjovjekovnoga glazbenoga rukopisa, HMD, Zagreb, 2003.; Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Sinj — Oris povijesti (1958.–2008.). U prigodi proslave 50. obljetnice glazbenog školstva u gradu Sinju, Split, OGŠ Jakova Gotovca Sinj, 2009. Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule

(11. stoljeće) — Notirani glazbeni kodeks iz Samostana franjevaca konventualaca u Šibeniku, tzv. šibenski »Liber sequentiarum et sacramentarium«, HMD, Zagreb, 2012.; Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule (11.

stoljeće) Notirani glazbeni kodeks iz Samostana franjevacakonventualaca u Šibeniku, tzv. šibenski »Liber sequentiarum et sacramentarium«, HMD, Zagreb, 2012. — Znanstveni radovi: Among the Beneventan, Italian, South German and Hungarian Traditions — Research Aspects of Croatian Medieval Plainchant Sources,Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 53–71.; Non Beneventan Plainchant Relics in Medieval Dalmatia, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 71–93.; Raritetni napjevi u čast lokalnih patrona — odabir i rekonstrukcija napjeva iz repertoara hrvatskih i talijanskih liturgijsko–glazbenih kodeksa, »Religijske teme u glazbi. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001.« (ur. M. Steiner), Filozofsko–teološki fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 2003., 49–69.; »The so–called ‘Liber sequentiarum et sacramentarium’ Šibenik, Monastery of Franciscans the Conventuals, 11th Century: The Oldest Medieval Missal of Pula, Istria«, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45/1–2 (2004.), 37–54.; Hrvatski srednjovjekovni glazbeni kodeksi — na razmeđi različitih kulturnih tradicija, Svečani zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, Filozofski fakultet Zagreb, 2005., 107–120.; Kirchenmusik Kroatiens: vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Überblick, Kirchenmusik auf dem Balkan, Weger, Verlag, Brunnen, 2006., 97–119.; Fra Josip Ante Soldo, glazbenik i muzikolog,»Fra Josip Ante Soldo. Život i djelo«, Zbornik radova sa simpozija održanog u Sinju, 6. listopada 2006., ur. Z. Tolić, Split, Dalmacijapapir Split, 2008., 117–136.; Primjeri jednostavnog liturgijskog višeglasja iz Hrvatske u europskom kontekstu, Arti musices,39/1, 2008., 3–33.; Iz repertoara hrvatskih srednjovjekovnih glazbenih kodeksa — napjevi u čast lokalnih svetaca, Hagiologija: kultovi u kontekstu, Zbornik radova prvog kongresa »Hagiothece«, održanog u Dubrovniku u listopadu 2005., ur. A. Marinković i T.Vedriš , Zagreb, Leykam International d. d., 2008., 77–87.; Sinjski kantuali fra Petra Kneževića (1767.) u kontekstu »polifonije semplice« i »cantus fractusa«, konkordanca u talijanskim izvorima, Povijesni prilozi, 34, 2008., 123142.; Iz rukopisno–glazbene riznice samostana dominikanaca u Starom Gradu na Hvaru (15.–16. st.): Prilog tradiciji srednjovjekovne »jednostavne polifonije« iz Hrvatske, Humanitas et litterae: Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. L. Čoralić i S. Slišković, Dominikanska naklada Istina — Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 803–817.; Najstariji sakramentar srednjovjekovne Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih kodeksa,

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 26, 2009., 1–48.; Svjedočanstvo Notkerove zbirke »Liber ymnorum« iz Hrvatske: Sekvencijar najstarijega pulskog misala (Hr–Šibfr) iz

11. stoljeća. Paleografska i repertoarna analiza, Croatica Christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 63, 2009., 1–42.; Die Musikkultur Dalmatiens im Mittelalter«, Dalmatien als europäischer Kulturraum, radovi sa simpozija »Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese«, održanog u Bonnu, 6.–10. 10. 2003., ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, Split, 2010., 549–558.; »Armonia concinnans, nostra canat mela mellita…«. Primjer predaje sekvencne melodije ‘Mater’ u pulskome misalu iz 11. stoljeća, Musicologie sans frontières

Muzikologija bez granica, Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur. I. Cavallini i H. White, Zagreb, HMD, 2010., 31–44.; Examples of Liturgical Polyphony from Dalmatia, Cantus planus, Papers read at th 16th meeting Vienna, Austria 2011, ur. R. Klugseder, Beč, Verlag Bruder Hollinek, 66–72.; »Ad onore e gloria della Beatissima Vergine Maria delle Grazie di Sign…»: Iz glazbenog arhiva franjevačkog samostana u Sinju, Nova nepoznata glazba, Svečani zbornik za Nikšu Gliga; ur. D. Davidović i
N.
Bezić, Zagreb: DAF, str. 239–248.; Aspekti glazbenog repertoara rukopisnog kodeksa nazvanog Missale Roma-no–Spalatense (Nacionalna biblioteka Széchényi, Budimpešta, sign c.l.m.ae. 334, 14. stoljeće), Splitska hagiografska baština: Povijest, legenda, tekst. Zbornik radova, (ur.) J. Belamarić — B. Lučin — M. Trogrlić — J. Vrandečić, Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., str. 353–370.; Toward a Possible Origin of the »Missale romano–spalatense«: Budapest, National Széchényi Library, Codex clmae 334, De musica disserenda, IX/1–2, (ur. Katarina Šter), 2014., str. 83–97.; Liturgical and chant manuscripts from medieval Istria, Cantare amantis est, Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Prassl, ur. R. Klugseder, Verlag Bruder Hollinek, Purkersdorf, 2014., str. 99–104.; Kyriale fra Nicolòa iz Ližnjana (1739.): Glazbeni dar istarskih franjevaca trogirskim benediktinkama, Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru: Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei«, Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja, ur. Vanja Kovačić & o. Jozo Milanović OSB, Trogir, 2014, str. 319–328.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh